ROI

   REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

   în Liceul Teologic Adventist Craiova

   Revizuit în anul școlar 2015-2016

Cuprins

Baza legală

1. LEN nr. 1/2011

2. ROFUIP subsecvent LEN1/2011

3. Statutul de Organizare şi Funcţionare a BAZS

4. Principiile educaţiei creştine GCED 

 

Declaratie de misiune 

Afirmarea filozofiei

Identitatea

Afirmarea obiectivelor

 A. Obiective spirituale

 B. Obiective intelectuale

 C. Armonia fizică

 D. Obiective sociale

 E. Obiective vocaţionale

Cine poate fi admis ?

  Procesul de înscriere

 Principii şi Reguli ale şcolii

 Principii şi Reguli generale pentru Profesori, Elevi, Angajaţi

 Principii şi Reguli specifice pentru Profesori şi Angajaţi

 Regulamentul Profesorilor 3 Principii şi Reguli specifice pentru Elevi

 Programul şcolar

 Relaţia Profesor Elev

 Standarde

 Servicii religioase la sfârşit de săptămână şi programul spiritual de seară

 Viaţa din internat

 Învoiri

 Excursii

 Transport școlar elevi

 Programul de voluntariat al Elevilor

 Camerele Elevilor

 Măsuri disciplinare generale

  Măsuri disciplinare specifice pentru Profesori şi Angajaţi

  Măsuri disciplinare specifice pentru Elevi

 Recompense pentru Elevi

 Lucruri interzise care se încadrează în principiul biblic din 1 Corinteni 6:19.20 

 Alte reguli suplimentare

 Încheiere

 Anexe

 

 Baza legală

1. LEN nr. 1/2011

2. ROFUIP subsecvent LEN1/2011

3. Statutul de Organizare şi Funcţionare a BAZS

4. Principiile educaţiei creştine GCED

5. Hotărâri ale Guvernului României

6. Metodologii

7. Alte acte normative

 

Misiunea Liceului Teologic Adventist Craiova este să ofere o educaţie hristocentrică, bazată pe Cuvântul lui Dumnezeu pentru o pregătire cât mai bună în vederea slujirii pentru societate şi pentru Dumnezeu. Modelul nostru este Domnul Hristos despre care se spune: „Şi Isus creştea în înţelepciune, în statură şi era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.” Luca 2.52.

Declarație de misiune

„Printr-o colaborare extinsă şi constructivă cu familia, biserica si societatea, contribuind la refacerea chipului lui Dumnezeu în om, Liceul Teologic Adventist Craiova va dezvolta în elevi caractere morale si personalităţi echilibrate pentru a sluji biserica şi societatea.”

Viziunea:

Liceului Teologic Adventist Craiova vrea să ofere o educaţie hristocentrică, bazată pe Cuvântul lui Dumnezeu pentru o pregătire cât mai bună în vederea slujirii pentru societate şi pentru Dumnezeu. Modelul nostru este Domnul Hristos despre care se spune: „Şi Isus creştea în înţelepciune, în statură şi era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.” Luca 2.52.

Afirmarea filozofiei

Educaţia creştină în această şcoală este centrată pe credinţa în Dumnezeul Creator şi Conducător al Universului. Recunoaşterea faptului că omul este creat de un Dumnezeu personal investeşte omul cu o deosebită valoare şi demnitate. Educaţia creştină are în vedere pe de o parte dezvoltarea la cel mai înalt nivel a dimensiunii intelectuale, a unei gândiri profunde şi sănătoase, iar pe de altă parte a unui caracter înalt, bazat pe principiile etice ale moralei creştine. Adevărata educaţie se adresează omului ca întreg. Ea încurajează elevul spre dezvoltarea unei puternice relaţii personale spirituale cu Dumenezeu, Biserica şi societatea.

Identitatea

Însemnele distinctive ale şcolii includ:

Biblia care este în poziţie deschisă, ceea ce sugerează posibilitatea dezvoltării orizontului de cunoaştere, dezvoltare şi o atitudine de ascultare deplină faţă de principiile ei, precum şi principiul studierii Bibliei atât în viaţă şcolară, cât şi în viaţa particulară sub călăuzirea Duhului Sfânt,

Crucea pe paginile din dreapta ca simbol al Jertfei mântuitoare şi slujirii pline de iubire a Domnului Iisus Hristos,

Educaţie pentru caracter” , motto-ul pe paginile din stânga Bibliei sub un reflector de lumină arătând spre baza educaţiei creştine de refacere a chipului lui Dumnezeu în om.

Ea reprezintă astfel moştenirea care transcende vieţii actuale spre veşnicia cerească, aspect care este specific educaţiei de tip religios. Lumina care vine de la Tatăl Ceresc conduce şi călăuzeşte slujirea vieţii noastre;

Semnul de carte pe mijlocul Bibliei cu iniţialele Liceul Teologic Adventist între cele două simboluri menţionate anterior, se află în echilibru ca o cumpănă a vieţii şi timpului între cele două, cu perspectiva veşniciei.

Afirmarea obiectivelor

Respectând principiile şi standardele creştin-adventiste, accentul este pus pe găsirea unui echilibru corect între programul spiritual şi cel intelectual, social, vocaţional şi fizic. Astfel, se urmăreşte armonia între filozofia tinerilor, pe de o parte şi viaţa practică, de cealaltă parte.

A. Obiective spirituale

Elevii vor fi ajutaţi:

a. Să cunoască şi să dezvolte o filozofie creştină bazată pe principii spirituale puternice;

b. Să cunoască şi să descopere că viaţa Domnului Hristos este exemplul perfect ce trebuie urmat;

c. Să dezvolte şi să realizeze cunoştinţe practice şi teoretice despre planul lui Dumnezeu pentru această lume şi a planului lui Dumnezeu pentru viaţa lor personală, care le va aduce cea mai mare satisfacţie;

d. Să cunoască şi să se obişnuiască cu specificul doctrinei creştine adventiste bazată pe scrierile Bibliei şi contribuţia unică a acesteia pe tărâmul creştinătăţii;

e. Să dezvolte şi să practice o viaţă spirituală prin rugăciune, studiul Bibliei şi slujire, demonstrând descoperirea dragostei lui Dumnezeu pentru ei şi semenii lor;

f. Să dezvolte abilităţi de slujire contribuind astfel la împlinirea misiunii bisericii;

g. Să cunoască şi să se familiarizeze cu derularea evenimentelor istorice şi cu locul pe care fiecare dintre ei îl ocupă în aceste evenimente.

h. (vezi Spiritual Master Plan)

B. Obiective intelectuale

a. Să ajute la obţinerea unei puternice baze de cunoştinţe pentru toţi elevii, iar pentru cei care doresc să-şi continue studiile să realizeze abilităţile şi cunoştinţele necesare;

b. Să îndrume elevii în vederea dezvoltării unor abilităţi şi deprinderi fundamentale (de exemplu: capacitatea de a vorbi clar, de a citi eficient, de a scrie corect, cultivarea curiozităţii intelectuale, a autodisciplinei şi a responsabilităţii necesare pentru a fi un bun cetăţean);

c. Să ajute elevii să recunoască pe Dumnezeu ca fiind centrul Universului şi al cunoaşterii şi că toată adevărata cunoaştere vine de la El.

d. Să încurajeze elevii să continue dezvoltarea intelectuală pentru aprofundarea înţelegerii lui Dumnezeu şi a locului oferit lor de Dumnezeu în această lume;

e. Să îndrume elevii spre a-şi dezvolta capacitatea de gândire analitică;

f. Să ajute elevii să dobândească autodisciplina şi autocontrolul însuşindu-şi metode eficiente de studiu personal.

 

C. Armonia fizică

a. Să ajute elevii să promoveze obiceiuri bune în domeniul sănătăţii, în nutriţie, autodisciplină şi exerciţiu;

b. Să ofere elevilor pregătire pentru dezvoltarea fizică;

c. Să înveţe elevii cum să se implice în activităţile fizice, urmărind ca rezultat un câştig pentru sănătate;

d. Să arate elevilor puternica relaţie între un trup sănătos şi dezvoltarea mentală, spirituală şi intelectuală.

D. Obiective sociale

a. Să cultive la elevi gustul pentru aptitudini creştine în societate cu privire la îmbrăcăminte, limbaj şi comportament;

b. Să ajute elevii să dobândească un interes personal pentru aproapele, să recunoască valoarea fiecărui individ;

c. Să ajute elevii să cultive, să recunoască şi să accepte responsabilităţile civice;

d. Să dezvolte la elevi simţuri estetice şi intelectuale pentru valorile culturale creştine;

e. Să dezvolte în elevi abilităţi şi deprinderi motivându-i pentru acţiuni de voluntariat.

 

E. Obiective vocaţionale

a. Să familiarizeze elevii cu activităţile vocaţionale şi tehnice;

b. Să deprindă elevii cu respectul pentru demnitatea valorii muncii, indiferent de statutul social;

c. Să dezvolte la elevi capacitatea de a accepta responsabilităţile şi de a fi eficient în îndeplinirea sarcinilor ce i-au fost atribuite, conform instrucţiunilor.

 

Cine poate fi admis ?

Având în vedere că liceul are o orientare şi filozofie creştin-adventistă, orice elev, absolvent al ciclului gimnazial este binevenit, dacă este dispus să accepte, liber consimţit, sistemul de educaţie promovat de acest liceu, precum şi standardele care definesc stilul de viaţă creştin-adventist, bazate pe scrierile inspirate ale Bibliei. Pe parcursul anilor de studii nu se urmăreşte schimbarea religiei sau a credinţei elevului, dar acesta va avea datoria să accepte şi să promoveze regulamentul liceului. Elevii sunt încurajaţi să participe la toate manifestările moral – spiritual-religioase desfăşurate în liceu în cursul săptămânii de lucru, precum şi după caz în ziua de odihnă şi închinare specifică Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea (sâmbăta) care vizează închinarea faţă de Dumnezeul Creator şi Mântuitor. Liceul Teologic Adventist Craiova şcolarizează elevi care încheie contractul educaţional cu instituţia. Prin acest contract, beneficiarii direcţi şi indirecţi acceptă în mod voluntar participarea la orele de religie care cuprind principii moral-etice şi norme de vieţuire atât la nivel personal, cât şi în şcoală şi societate. Participarea elevilor la orele de religie prevăzute în curriculumul din trunchiul comun cât şi cel diferenţiat aprobat de M.E.N.C.Ș este o experienţă biblică necesară copiilor şi tinerilor din ziua de astăzi. Continuând tradiţia creştină apostolică, liceul adventist accentuează valoarea inegalabilă a studiului Sfintelor Scripturi, Vechiul şi Noul Testament, acestea constituind cărţile de studiu ca bază pentru orele de religie ale şcolii. Acceptarea unor elevi cu cerinţe educaţionale speciale se va face în condiţiile în care Liceul Teologic Adventist poate dispune de personal specializat în acest domeniu, în urma unei analize complexe efectuată de consiliul părinţilor, al elevilor şi de Consiliul de Administraţie.

Procesul de înscriere

Elevii care doresc să fie înscrişi în clasa a IX-a la Liceul Teologic Adventist Craiova vor fi selecţionaţi pe baza unei probe de aptitudine în limita locurilor disponibile, aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştinţifice. Admiterea se desfăşoară conform metodologiei aprobate de M.E.N.C.Ș.

5.1. Înscrierea constă în depunerea la secretariatul liceului a unui dosar care să conţină următoarele acte: – fişă de înscriere tip; – certificat de naştere în copie şi original; – adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie; – o recomandare din partea pastorului comunităţii din care provine elevul. Pentru elevii care nu au frecventat o comunitate adventistă, recomandarea poate fi făcută şi de un membru al bisericii care cunoaşte elevul respectiv. Calendarul admiterii este stabilit de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştinţifice şi poate fi obţinut de la secretariatul liceului.

Transferul elevilor

Elevii care doresc să se transfere de la alte licee la Liceul Teologic Adventist o pot face numai după absolvirea clasei a IX-a, prin depunerea la secretariatul liceului a unei cereri de transfer şi susţinerea examenelor de diferenţă, în cazul elevilor care provin de la alte profile şi specializări decât cel la care se solicită transferul.

Principii şi Reguli ale şcolii

Principii şi Reguli generale pentru Profesori, Elevi, Angajaţi

Regulile generale aplicabile în Liceul Teologic Adventist Craiova sunt toate regulile specificate de legislaţia în vigoare din România. Liceul Teologic Adventist Craiova se angajează să respecte drepturile copilului, recomandările europene şi prevederile învăţământului de stat din România, în colaborare cu autorităţile statului. Valoarea unei şcoli este dată de valoarea elevilor şi profesorilor ei, precum şi de calitatea lor morală. Pentru ca şcoala să fie deosebită, elevii/profesorii trebuie să posede sau să dobândească aptitudini morale şi spirituale deosebite. Regulile generale se referă la principiile educative promovate de M.E.N.C.Ș, în ceea ce priveşte calitatea, managementul, ordinea, securitatea şi sănătatea. Din motive de siguranţă civică, în dreptul elevilor, conducerea şcolii recomandă folosirea unor telefoane mobile şi gadgeturi ieftine, pentru a evita transformarea elevilor în ţinte pentru hoţi.

Principii şi Reguli specifice pentru Profesori şi Angajaţi

Liceul Teologic Adventist subliniază exigenţa pentru calitate, respectul, integritatea, imparţialitatea, democraţia şi libertatea religioasă. Fiecare angajat va fi implicat în creşterea prestigiului unităţii de învăţământ, ţinând cont de declaraţia de misiune a şcolii.

Regulamentul Profesorilor

Conform legislaţiei şi metodologiilor în vigoare, profesorii care predau în Liceul Teologic Adventist au nevoie de avizul cultului (BAZŞ Conferinţa Oltenia), pentru a putea profesa. Avizul presupune acordul cadrelor didactice faţă de Codul Etic al Profesorului (vezi anexa), regulamente, metodologia şi legislaţia în vigoare. Se aşteaptă ca profesorii să respecte standardele promovate de instituţie, în comportament şi practici. Ţinuta cadrelor didactice va fi decentă şi modestă, atât în şcoală, cât şi în afara ei, pentru a putea constitui un model pentru elevi. Părinţii elevilor vor colabora în mod direct cu profesorii şi conducerea liceului, pentru menţinerea unei influenţe pozitive pentru biserică şi societate. Părinţii şi profesorii vor folosi toate mijloacele de comunicare (scris, mesaj text, email, apel telefonic, comunicări scrise prin elevi) pentru stabilirea unor contacte eficiente în relaţia elev-elev, profesor-elev, profesor-părinte. Profesorii din Liceul Teologic Adventist Craiova nu vor poseda/folosi /introduce alcool, tutun sau alte substanţe interzise de lege în spaţiile şcolare. Alegerea vestimentației, ţinuta, accesoriile şi atitudinea vor reflecta spiritul şi filosofia creştină a şcolii atât în şcoală, cât şi la activităţile extraşcolare. În calitatea lor de persoane publice, profesorii vor fi atenţi la respectarea principiilor asumate prin demnitatea slujbei lor, în toate spaţiile informale şi în vacanţele şcolare. În cazuri excepţionale, învoirea profesorilor se va face prin aprobarea unei cereri scrise, adresată directorului, care va fi însoţită de programul de recuperare. Documentele şcolare completate sau întocmite de profesori vor fi păstrate cu grija cuvenită. Nici un profesor nu va părăsi sala de clasă, în cazul în care catalogul şcolar rămâne nesupravegheat de un cadru didactic al şcolii. Profesorii Liceului Teologic Craiova sunt invitaţi să participe la toate evenimentele majore din viaţa religioasă a şcolii. Sunt interzise meditaţiile cu proprii elevi contra unor avantaje materiale. Excepţiile vor fi aprobate de conducerea instituţiei. Sunt interzise acţiunile de fraudare a examenelor, de strângere a fondurilor pentru examene, traficul de influenţă, agresiunile verbale, jignirile în particular sau public, abuzul de orice fel (emoţional, verbal, fizic, sexual). Orice formă de violenţă va fi semnalizată conducerii şcolii. Profesorii sunt responsabili pentru elevii care în timpul cursurilor părăsesc sala de clasă nesupravegheaţi. La începutul şi sfârşitul cursurilor şcolare, profesorii vor participa activ la desfăşurarea scurtelor devoţionale specifice unei şcoli teologice. Prin relaţia elev-profesor şi profesor-profesor se vor promova imaginea şi filosofia şcolii, precum şi principiile de educaţie adventistă. Profesorul angajat de Liceul Teologic Craiova va manifesta o atitudine pozitivă şi interes faţă de toţi elevii şcolii, indiferent dacă aparţin sau nu clasei/nivelului la care predă. Acest principiu se referă la pauza dintre cursurile şcolare şi la spaţiile în care profesorul este prezent. Etica şcolii se bazează în primul rând pe principiile biblice şi pe principiul afecţiunii dezinteresate faţă de elevi şi colegi. Un alt principiu de bază este comunicarea cu familia elevului. Demnitatea profesiei de educator va determina aplicarea tuturor principiilor docimologice. Faptul că elevii şi profesorii se întâlnesc la programe comune în zilele de la sfârşitul săptămânii nu trebuie să diminueze exigenţa sau respectul acordat profesorului şi actului educaţional. Profesorii vor manifesta multă atenţie la recuperarea materiei de predat, în cazuri bine determinate. În mod special, profesorii vor contribui prin influenţa şi acţiunile lor la respectarea principiului onestităţii. Nu se vor accepta plagiatul, furtul intelectual, notarea unor referate copiate sau fără bibliografie, copierea temelor, folosirea surselor de inspiraţie la lucrările de evaluare scrisă. În ceea ce priveşte sistemul de notare, profesorii vor manifesta un spirit unitar, conform cu recomandările conducerii şcolii, în condiţiile legii. Acelaşi principiu se aplică la întârzierile elevilor la intrarea în clasă, după ce s-a sunat. În special vor fi atenţi la lucrul pe grupe, în funcţie de nivelul de pregătire al elevilor şcolii. Practicarea acestui principiu este necesară în mod special, datorită nivelului diferenţiat de pregătire cu care elevii noştri sosesc în şcoală. Un alt motiv pentru care acest principiu are nevoie de o atenţie deosebită este imposibilitatea actuală de a participa la olimpiadele locale, judeţene şi naţionale la toate disciplinele şcolii. Profesorii vor solicita elevilor teme creative, integrative, dintr-o abordare multiperspectivală şi transdisciplinară, care să dezvolte capacitatea de gândire originală şi creativă a elevului, în conformitate cu noile metode educative. Principiul notării diferenţiate şi a lucrului pe grupe se va aplica atât pentru activitatea din clasă, cât şi pentru temele pentru acasă. Cadrele didactice vor respecta principiul folosirii timpului în mod eficient. Acest principiu se referă la întârzierile de la activităţile şcolare obligatorii prin contractul de angajare, precum şi la punctualitatea pentru orele de pregătire suplimentară desfăşurate în şcoală, programul de afterschool, transmiterea unor informaţii pentru notele telefonice, atribuţiile aferente membrilor/responsabililor de comisie, dar şi timpului destinat pregătirii lecţiilor, când profesorii lucrează pentru şcoală în propriile cămine.

Principii şi Reguli specifice pentru Elevi

Programul şcolar

Clasele sunt un loc potrivit al studiului, liniştii, ordinii şi curăţeniei. Nici un profesor n-ar trebui să accepte să desfăşoare lecţia fără asigurarea liniştii, ordinii şi a curăţeniei exemplare. Acestea fac parte din eficienţa învăţării şi valoarea educaţiei. Curăţenia va fi asigurată de către elevii şi personalul de serviciu desemnat, imediat după încheierea cursurilor, după încheierea orelor de meditaţii, precum şi ori de câte ori este nevoie. Este interzisă folosirea sălilor de clase/laboratoarelor pentru jocul de tenis de masă sau pentru alte jocuri.

Relaţia, Profesor, Elev

Relaţia profesor elev este prevăzută în codul etic al profesorului şi în regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţilor de învăţământ preuniversitar. Cadrele didactice sunt demne de respect şi atenţie. Se aplică principiul centrării actului educaţional pe elev. Competenţa didactică va fi dublată de politeţe şi amabilitate. Elevii se vor adresa profesorilor folosind pronumele de politeţe. Conversaţiile elev-profesor se vor desfăşura prin respectarea dreptului la opinie şi exprimare. Superioritatea profesorului există doar în ceea ce priveşte informaţia didactică şi vârsta. Astfel, elevii au dreptul să fie ascultaţi şi respectaţi, fără a le zdrobi voinţa. Nu sunt acceptate în nici un fel şi pentru nici o parte insultele, ironiile, agresiunea verbală, ameninţările, lipsa curtoaziei creştine şi violenţa fizică. Cazurile acestea se vor administra, după caz, de Comisia de Disciplină, de Consiliul Profesoral şi Consiliul de Administraţie.

Standarde

Muzica

Muzica folosită în interiorul şi exteriorul şcolii este avizată de conducerea unităţii şi după caz, de comitetul de cămin, condus de capelan. Casetele, CD-urile şi alte mijloace electronice cu muzică nepotrivită vor face obiectul confiscării împreună cu aparatul de redare, după caz. Acestea vor fi predate elevilor la sfârşitul şcolii, sau părinţilor, în cazul în care aceştia solicită în mod personal acest lucru. Instrumentele muzicale din internat sau din şcoală, dacă sunt folosite pentru o muzică necorespunzătoare sau tulbură liniştea celor din jur sunt supuse aceleiaşi reguli. Mijloacele de redare de orice tip şi instrumentele muzicale folosite în afara camerelor vor fi confiscate.

Îmbrăcămintea

În modul lor de a se îmbrăca, elevii şi elevele Liceului Teologic Adventist se vor ghida după principiile creştine ale simplităţii şi decenţei. Ţinuta elevilor/elevelor va fi întotdeauna corespunzătoare acestor principii. O ţinută corectă pentru orele de curs nu va cuprinde haine murdare, cu simboluri nepotrivite sau sloganuri scrise, cu petice cusute pe ele etc. Toate rochiile şi fustele vor avea o lungime şi lărgime care să denote decenţă şi demnitate. Se recomandă să fie folosită doar îmbrăcămintea care denotă decenţă şi demnitate. Anumite aspecte care nu respectă regulile de modestie şi decenţă (exemplu: decolteurile, materialele transparente etc.) sunt neacceptabile. Considerăm că purtarea tuturor pieselor de lenjerie este estetică şi pentru modul de prezentare creştin. Este nevoie de asemenea de o ţinută decentă în sălile de meditaţie, pe holurile căminului, în plimbările prin curtea liceului, cât şi pentru învoirile în oraş.

Ţinuta de participare la serviciile religioase de Sâmbăta sau în alte ocazii speciale

Îmbrăcămintea de la serviciile religioase va fi adecvată pentru astfel de evenimente. Hainele obişnuite de şcoală nu vor fi purtate în cadrul serviciilor religioase. În astfel de ocazii noi mergem să ne întâlnim cu Creatorul nostru şi trebuie să fim pregătiţi în mod special pentru această întâlnire. Produse care modifică frumuseţea naturală şi atractivitatea persoanei sunt recomandate a nu fi utilizate. De asemenea, purtarea bijuteriilor nu este recomandată. În unele cazuri, acestea pot constitui riscuri pentru persoanele care le poartă, indiferent de tip. Se va avea în vedere principiul din 1 Petru 3:3.4: „ Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăţia nepieritoare a unui duh blând şi liniştit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu”. De asemenea, se cere din partea elevilor şi elevelor să aibă o tunsoare/coafură decentă, de bun gust creştin. Pedagogului, dirigintelui şi capelanului le revine datoria de a discuta, la nevoie cu elevul despre ţinută. După discuţie, elevului/elevei se permite cel mult o zi să vină la ore cu părul tuns sau ţinuta corectă, în caz contrar nu va putea intra la ore. În cazul în care elevul/eleva refuză sistematic să accepte această cerinţă, conducerea şcolii va cere elevului să se retragă din şcoală.

Poze/Video

Postările de imagini în spaţii virtuale, atât din şcoală cât şi din afara lor, precum şi fotografiile individuale vor menţine şi promova aceste principii şi toate standardele creştine (reţele de socializare etc.).

Prieteniile în cadrul Liceului Teologic  Craiova

Se recomandă ca întâlnirile prieteneşti ale elevilor/elevelor, să aibă loc în grupuri şi activităţi recreative în spaţiu comun şi public. Nu sunt acceptabile prieteniile individualizate, manifestate în spaţii nepublice şi în locuri ascunse. Este necesar ca un cadru didactic responsabil să fie prezent la fiecare activitate socială sau religioasă la care participă elevii/elevele. Astfel de prietenii între elevi şi eleve ale liceului sau între elevi/eleve din cadrul liceului cu persoane din afara liceului trebuie să aibă anumite limite, conforme cu principiile şi standardele învăţăturilor Bibliei. Conducerea îşi rezervă dreptul de a atenţiona sau a aplica măsuri disciplinare persoanelor al căror comportament social reflectă o conduită necorespunzătoare sau atitudine iresponsabilă. Măsurile luate de conducerea şcolii pot fi: înştiinţarea părinţilor, transferul şi după caz, eliminarea din şcoală pentru cei care nu se încadrează în regulile şi principiile menţionate.

Frecvenţa

Liceul Adventist menţine limita absenţelor nemotivate pentru exmatriculare la 40 de absenţe la toate materiile de-a lungul anului şcolar sau a unui procent de 15 % din numărul orelor la un singur obiect de-a lungul anului. Toţi profesorii au obligaţia să noteze absenţele la toate orele de program. Profesorul consilier şi directorul şcolii vor sta de vorbă cu profesorii care nu obişnuiesc să treacă absenţele în catalog în mod regulat. Profesorii n-ar trebui să învoiască nici un elev de la ore decât în cazuri speciale, deosebite. Programarea la dentist, consultaţii, întâlnirile şi ieşirile cu părinţii, etc. trebuie să aibă loc în afara orelor de curs. Motivarea absenţelor se face de către profesorul consilier pe baza documentelor legate conform R.O.F.U.I.P.

Acumularea de absenţe:

– va influenţa nota la purtare;

– va conduce la pierderea de privilegii acordate elevilor;

– va atrage amenzi – stabilite de Consiliul de Administraţie;

– va atrage consecinţa exmatriculării.

Servicii religioase la sfârşit de săptămână şi programul spiritual de seară

Când un elev alege să urmeze cursurile Liceului Teologic Adventist – potrivit adeziunii şi angajamentului făcut cu ocazia admiterii – prin aceasta se înţelege că el a ales să acorde respectul cuvenit principiilor creştine promovate de un astfel de liceu şi să participe la manifestările religioase cuprinse în activitatea şcolii. Elevii sunt încurajaţi să participe la evenimentele majore din viaţa bisericii din cadrul liceului. Având în vedere procesul formativ-educativ al elevilor încredinţaţi de părinţi şcolii şi bisericii, se cere ca toţi elevii (interni şi externi) să participe la manifestările şi programele spirituale din cursul săptămânii şi la celelalte servicii religioase obişnuite sau speciale. Aceste cerinţe nu devin o povară, dacă elevul păstrează în mintea sa idealurile religioase ale şcolii pe care o frecventează şi participarea la aceste programe se va dovedi o binecuvântare şi o întărire pentru fiecare elev care a ales pe lângă instruire laică şi o instruire religioasă într-un liceu teologic. Nici un elev nu va fi obligat să-şi schimbe religia, dar alegând un liceu teologic adventist, există cerinţa de a participa la toate programele moral-religioase, pentru propria lor dezvoltare moral-spirituală şi de a fi un factor de influenţare pozitivă atât pentru colegii din şcoală cât şi în societate. De asemenea, cerinţa participării la serviciile spirituale din cadrul zilei de închinare specifice se extinde şi la elevii care locuiesc la gazde, aceştia fiind solicitaţi să participe la programele curente şi speciale. Invitaţia de a participa la serviciile religioase din Sabat este extinsă şi elevilor care locuiesc împreună cu părinţii în oraş. Pentru notarea prezenţei, va fi desemnat un responsabil pe clasă sau câte un responsabil de cămin băieţi/fete. În lipsa lor, un responsabil ajutor va ţine această evidenţă. Lista celor absenţi va fi înmânată capelanului sau, în lipsa acestuia, pedagogului. Elevii externi vor fi solicitaţi să aducă de la pastorul comunităţii unde participă o adeverinţă cu prezenţa şi activitatea lor în cadrul serviciilor divine din Sabat, şi la alte activităţi specifice. Pentru aceasta, toţi elevii externi vor fi solicitaţi să precizeze comunitatea pe care o frecventează, pentru ca pastorul lor să poată fi înştiinţat în scris cu privire la numărul şi numele elevilor de liceu prezenţi în comunitatea sa. Participarea şi implicarea elevilor în aceste manifestări va constitui activitatea practică la obiectul „Cunoştinţe Biblice/Studiul Bibliei.” Neîndeplinirea acestor cerinţe poate atrage după sine şi anumite măsuri privitoare la notare şi disciplină.

Viaţa din internat

Recomandăm elevilor cu părinţi sau susţinători legali care nu locuiesc în apropierea şcolii, să locuiască în internat. Pentru aprobarea unor situaţiile speciale, se va discuta cu conducerea şcolii. Nu se acceptă mutarea elevilor interni la gazdă în oraşul Craiova. Ca o excepţie de la această regulă, la cererea expresă a părinţilor, conducerea şcolii poate accepta anumite mutări, în anumite condiţii. NU sunt acceptate mutări ale elevilor şi elevelor în acelaşi apartament şi nu se acceptă nici o mutare, fără ca în locuinţa respectivă să locuiască cel puţin un părinte. Cazarea în cămin se face prin cerere scrisă adresată directorului şcolii, pe baza cărţii de identitate şi a asumării în scris a regulamentelor şcolii. Elevii de la gimnaziu care doresc cazare în internat vor discuta cu conducerea şcolii, iar cererile vor aprobate după caz. Cei care doresc plecare definitivă din cămin, vor face o cerere scrisă, adresată directorului şcolii, şi confirmată cel puţin telefonic de părinţi sau tutorele legal, cu cel puţin 3 zile înainte de plecare. Pentru aprobarea ei, va fi întocmită şi semnată o fişă de lichidare. Locuirea în internat este o experienţă interesantă şi folositoare. A învăţa să ai părtăşie, să locuieşti împreună cu alţi colegi atât de mult timp poate contribui la maturizare şi această experienţă poate deveni o amintire plăcută pentru tot restul vieţii. Cel mai important cuvânt de care trebuie sa-ţi aminteşti pe toată perioada locuirii tale în cămin este RESPECT. Respect pentru alţii, pentru drepturile lor, pentru pregătirea lor, pentru timpul lor, pentru liniştea lor, etc. Dacă îţi vei aminti de acest cuvânt, căminul va fi un loc pe care îngerii vor avea plăcerea să-l viziteze. Învoirile elevilor-elevelor care locuiesc în internat, pentru a merge acasă la fiecare sfârşit de săptămână, se vor face la solicitarea expresă a părinţilor, cu respectarea regulamentelor în vigoare. Cererile se vor analiza şi aproba de conducerea şcolii, după caz. Participarea la serviciile religioase este importantă. Vor fi întreprinse toate demersurile, ca elevii să participe la programele religioase şi educative la sfârşit de săptămână, cel puţin la 5 întâlniri pe semestru. Pentru elevii/elevele adventiste se cere o recomandare/raport privind prezenţa şi activitatea lor de la bisericile pe care le frecventează Sâmbăta. Palierul de băieţi şi fete este închis pe perioada cursurilor şcolare şi a serviciilor religioase de Sâmbătă, cât şi în alte ocazii speciale. Elevii vor respecta programul zilnic de linişte pentru învăţare. Plecările în oraş pe timpul nopţii la prieteni sau rude vor fi acceptate doar într-un număr limitat, la solicitarea expresă a părinţilor, şi doar când elevii vor putea fi supravegheaţi de un adult. Elevii învoiţi în acest fel vor fi preluaţi din curtea şcolii de adultul respectiv. Elevii cazaţi în cămin acceptă graficul de servicii pentru cantină, capelă, curte, cameră şi internat, conform schemei de curăţenie a şcolii. Plata cartelei de masă pentru luna consecutivă se face în primele trei zile ale lunii de plată şi este obligatorie pentru toţi elevii internaţi în cămin. Depăşirea termenului de trei zile va fi sancţionată cu penalizare de plată, conform hotărârii Consiliului de Administraţie. Elevii sponsorizaţi vor îndeplini criteriile maxime de comportament, conform regulamentelor specifice acceptării sponsorizării. Amânarea plăţii cartelei în cazurile excepţionale vor fi aprobate de conducerea unităţii vor fi înregistrate la pedagog şi păstrate la casierie. Folosirea laptopurilor în internat se face doar prin semnarea unui contract, şi cu condiţia predării acestora la pedagog pe timpul nopţii.

Învoiri

Învoirile pe care elevii din internat le primesc conform regulamentului acestuia vor fi aprobate, după caz de conducerea şcolii, profesorul consilier, capelan şi pedagog, iar biletul de voie va fi semnat de nivelul de competenţă al fiecărui responsabil desemnat. Biletul de voie se obţine de la pedagogul desemnat care va avea un registru de învoiri unde va semna la plecare şi la întoarcere. Excepţiile de la regulă vor fi aprobate, după caz, în funcţie de nivelul de competenţă. Cererile pentru învoirile speciale se depun în scris la secretariat, cu menţionarea motivului special şi vor fi aprobate de conducerea instituţiei. Răspunsul la aceste cereri va fi ridicat de la pedagogi. De câte ori este posibil pedagogul va solicita dovada pentru motivaţia învoirii (ex. de la bibliotecă un bilet cu data şi ştampila bibliotecii, de la medic cu parafa medicului, de la meditaţie cu caietul de pregătire şi semnătura profesorului, etc.). De asemenea, elevul va semna la plecare şi la venire în registrul de învoiri al pedagogului. Învoirile recreative, vor fi de regulă în grup, limitate în timp pe cât posibil cu însoţitor adult. Nici un elev nu va părăsi internatul fără aprobare de învoire.

Excursii

Propunerile pentru programele de activităţi extraşcolare inclusive excursiile vor fi planificate sub coordonarea Consilierului educativ, vor fi avizate de acesta şi vor fi aprobate de director. Programul şi regulamentul acestora vor fi realizate de echipa de proiect, care după încheierea activităţii va înainta un raport, care va fi analizat de comisia corespunzătoare. Profesorul coordonator şi profesorii însoţitori vor purta toată răspunderea asupra organizării activităţii, având luate toate avizele necesare pentru siguranţa elevilor. Toţi sunt invitaţi să participe cu propriile lor sugestii şi să coopereze cu echipa de proiect pentru buna desfăşurare a activităţii respective. Numărul minim al însoţitorilor se stabileşte conform legilor în vigoare.

Transport școlar elevi

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea – Conferința Oltenia, printr-un contract de comodat încheiat cu Liceul Teologic Adventist Craiova, pune la dispoziția școlii un microbuz pentru transport persoane (elevi). Școala va folosi la cererea părinților mijlocul de transport pentru a facilita deplasarea elevilor cu dorință de performanță, din zone defavorizate către unitatea noastră de învățământ, cheltuielile de combustibil fiind suportate de către solicitanți. Transportul va fi realizat respectând legislația în vigoare.

Programul de voluntariat al Elevilor

În afara serviciilor obişnuite (cantină, curăţenie, etc.) fiecare elev/elevă din internat poate îndeplini un program de voluntariat săptămânal, care va fi stabilit de către conducerea şcolii şi care poate avea diferite forme. Prin programul de voluntariat se va dezvolta spiritul de muncă, într-ajutorare, purtare de grijă şi respect pentru tot ceea ce însemnă educaţia pentru viaţă (exemple: curăţenia în săli de clasă, holuri, casa scărilor, grupuri sanitare, curtea şcolii, etc.)

Camerele Elevilor

Elevii sunt responsabili pentru curăţenia, îngrijirea şi menţinerea în bune condiţii a camerei. Camerele pot fi controlate de câteva ori pe săptămână de către pedagog sau alte persoane din conducerea şcolii. Modul de verificare şi aspectele legate de camere sunt stabile prin Regulamentul căminului. Elevii nu pot introduce în cămin alimente şi substanţe periculoase care pot periclita sănătatea personală sau a colegilor. (exemplu: droguri, băuturi alcoolice, tutun, etc.)

Comitetul de internat

Comitetul de internat va fi format din 5-7 membri (un preşedinte şi reprezentanţi ai căminului de băieţi şi de fete în număr egal), aleşi de adunarea generală a elevilor, la un an sau doi, după caz, aşa cum este stabilit prin Consiliul de Administraţie. Comitetul de internat conlucrează cu reprezentanţii conducerii şcolii, pedagogi şi administrator. El va face propuneri către Consiliul de Administraţie pentru îmbunătăţirea şi avizarea regulamentului de cămin. Comitetul de internat se întruneşte cel puţin o dată pe lună pentru analizarea problemelor din cămin. Are rol în asigurarea şi menţinerea ordinii, disciplinei, curăţeniei, păstrarea bunurilor şi respectarea regulamentului de cămin. Elevii din comitetul de internat vor desemna reprezentanţi în bordul pentru cantină care vor face propuneri către Consiliul de Administraţie pentru meniu şi pentru alte aspecte legate de cantină. De asemenea, împreună cu pedagogii, comitetul de internat desemnează elevii care efectuează zilnic serviciul de ordine pe internat după terminarea orelor de curs până la ora 22.00. Elevii de serviciu răspund de liniştea şi ordinea din cămin, în sălile de curs/meditaţii şi veghează la păstrarea bunurilor şcolii. Profesorii diriginţi au obligaţia să controleze activitatea şi comportamentul elevilor interni din clasele de care răspund.

Vizitatori în internat

Orice persoană care vine în vizită în cămin trebuie să se înregistreze la pedagog şi să prezinte motivul vizitei şi persoana la care vine în vizită. Dacă vizitatorul nu cunoaşte această regulă, elevul vizitat va trebui să anunţe pedagogul de serviciu, îndată ce a luat cunoştinţă de vizită. Este interzisă primirea elevilor de sex opus în camerele din cămin. Elevii care vor fi găsiţi în camerele colegilor de sex opus vor fi eliminaţi din şcoală, cu posibilitatea exmatriculării dacă vizitele se repetă. Este de dorit ca şi taţii care vin la fiicele lor să intre în cameră numai după ce fiica a obţinut acordul celorlalte colege. Alte aspecte vor fi reglementate prin regulamentul specific al căminului. Părinţii elevilor liceului pot rămâne peste noapte în cămin, numai cu acordul expres al pedagogului.

Cheile

În lipsa elevilor, camerele vor fi încuiate. Pedagogul trebuie să aibă dublura cheilor tuturor camerelor. De asemenea, pedagogul trebuie să aibă în orice moment posibilitatea de a controla dulapurile elevilor. Este interzis elevilor să copieze chei de la alte camere sau încuietori ale şcolii (cancelarie, secretariat). Copierea cheilor va avea ca rezultat exmatricularea. Pe cât permit condiţiile de spaţiu, este necesar ca atât căminul băieţilor, cât şi căminul fetelor să fie prevăzute cu cameră de oaspeţi, cameră pentru rugăciune, un oficiu, o cameră de studiu.

Măsuri disciplinare generale

Metodologiile în vigoare, normativele curente şi prevederile legislative din România vor fi aplicate de conducerea Liceului Teologic Adventist Craiova, în conformitate cu sancţiunile prevăzute pentru personalul angajat al instituţiilor de învăţământ din România. Măsurile disciplinare generale sunt cele prevăzute în Codul Muncii şi în Legea privind Statutul Personalului Didactic. Măsurile disciplinare generale pentru elevi sunt cele prevăzute de Legea Educaţiei Naţionale. În funcţie de gravitatea faptelor, a atitudinii elevului şi a circumstanţelor săvârşirii lor, aceste măsuri pot fi următoarele:

Observaţie şi mustrare individuală de către diriginte, pedagog sau conducerea şcolii.

Mustrare scrisă, care va rămâne la dosarul elevului cu menţionare în catalog.

Mustrare scrisă cu avertisment, privind eliminarea sau exmatricularea urmată de o perioadă de probă (pentru toate cazurile când nu se ia direct măsura de eliminare sau exmatriculare din şcoală).

Retragerea temporară a bursei, (pentru absenţe, corigenţe, etc.).

Eliminare din şcoală, pe o perioadă limitată de 3-5 zile cu neparticiparea la ore şi includerea într-un program specific şi de recuperare

Eliminarea din cămin

Pierderea definitivă a bursei

Exmatricularea fără drept de înscriere

Solicitarea din partea conducerii a transferului la alt liceu

Amenzi – pentru încălcarea regulamentului care necesită înlocuirea sau reparaţia proprietăţii liceului:

– pentru absenţe nemotivate

– pentru folosirea gumei de mestecat în şcoală

– pentru nerealizarea programului de lucru, din vina elevului.

Cuantumul amenzilor va fi stabilit de Consiliul de Administraţie al liceului.

Pierderea unor privilegii (învoiri, participarea la diferite programe ale şcolii, excursii, prezenţa în formaţii şcolare, etc).

Eliminarea din cămin – limitat sau definitiv

– pentru tulburarea repetată a liniştii şi ordinii;

– pentru influenţa negativă asupra celorlalţi elevi;

– neînţelegeri grave cu colegii;

– distrugerea de bunuri din cămin;

– pentru dezordine repetată în camere (camere notate frecvent cu note mici din cauza unuia sau mai multor locatari)

Scăderea notei la purtare – pentru absenţe şi conduită necorespunzătoare. De asemenea, scăderea notei la purtare va însoţi orice altă sancţiune luată împotriva elevului. Nota minimă pentru promovare la Liceul Teologic Adventist este media 7.

Măsuri disciplinare specifice pentru Profesori şi Angajaţi

Sancţiunile aplicate personalului didactic sunt cele menţionate în legislaţia şi metodologiile curente, conform prevederilor în vigoare. Fiecare profesor va fi evaluat conform standardelor de calitate şi specificităţii instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea. Personalul nedidactic şi auxiliar al instituţiei va îndeplini atribuţiile menţionate în fişa postului, în conformitate cu cerinţele şi standardele specifice instituţiei.

Măsuri disciplinare specifice pentru Elevi

Este de datoria elevilor să respecte toate regulile de bună conduită şi să fie modele de bună purtare. Admiterea elevului este considerată de către şcoală ca o garanţie a respectării regulilor, în sensul că acesta va avea un compartiment corespunzător spiritului instituţiei. Următoarele practici sunt neacceptate în Liceul Teologic Adventist şi fac ca elevul să fie pus în faţa unor măsuri disciplinare imediate sau pot face obiectul exmatriculării din şcoală. Primele zece abateri pot fi considerate ca suficiente pentru exmatricularea imediată.

• Folosirea, posesia sau furnizarea de droguri, băuturi alcoolice, tutun, cafea sau permiterea folosirii lor în camera cuiva. • Orice tip de comportament imoral, precum şi deţinerea de publicaţii cu caracter obscen (literatură, reviste, fotografii, etc.).

• Accesul şi prezenţa în dormitoarele specifice(băieţi, fete) a persoanelor de sex opus poate conduce, după caz, conduce la măsuri disciplinare radicale atât pentru cei găsiţi în dormitor cât şi pentru cei ce au acceptat intrarea sau rămânerea lor acolo.

• Oricărei persoane care manifestă tendinţe sinucigaşe sau a avut tentative de sinucidere i se va cere să să urmeze un tratament medical şi după caz retragerea din şcoală. • Folosirea unui limbaj trivial, obscen, înjurături, manifestarea unei conduite sau gesturi obscene.

• Recurgerea a violenţa fizică sau ameninţarea cu violenţa a colegilor sau a personalului şcolii.

• Deţinerea sau folosirea de arme de orice fel, de explozibile, petarde, etc.

• Prezenţa sau participarea la diferite forme de distracţie dubioasă (baruri, cluburi de noapte, concerte rock, filme, discoteci, etc.) pe toată perioada cât este elev al şcolii. • Necinstea, incluzând furtul, precum şi minciuna sau înşelătoria cu privire la încălcarea regulamentului.

• Vandalismul, distrugerea conştientă de bunuri ale şcolii/colegilor.

• Lipsa de respect arătată faţă de orice membru al conducerii sau profesori, faţă de personalul şcolii sau faţă de colegi, incluzând conspirarea sau participarea la orice act care degradează, intimidează sau dezonorează persoana în general, având în vedere sexul, religia sau naţionalitatea unei persoane.

• Jocurile de noroc, jocurile de cărţi, de zaruri sau orice altă formă de joc care perturbă activitatea şcolară.

• Întârzierea sau lipsa în timpul nopţii peste programul de închidere. Elevii nu pot părăsi căminul în timpul nopţii decât dacă sunt însoţiţi de părinţi şi cu acordul pedagogului. Este de asemenea nepermisă aflarea unui elev într-un grup mixt pe timpul nopţii după ora închiderii căminului.

Nerespectarea integrală sau parţială a acestor puncte, duce la administrarea de măsuri disciplinare. Încălcarea în mod voit şi repetat a standardelor şi a principiilor creştine ale şcolii, exercitarea unei influenţe negative în domeniul relaţiilor băieţi-fete prin formarea de cupluri care se afişează ostentativ, refuzul sistematic de a participa la manifestările moral-religioase organizate de şcoală sau comunitatea şcolară, etc. pot atrage după sine solicitarea din partea conducerii şcolii ca elevul în cauză să obţină transferul la un alt liceu. În caz de refuz se vor lua măsuri de sancţionare mergând până la măsura exmatriculării din şcoală. Pentru a nu lăsa loc confuziilor se face precizarea că pentru primele 10 abateri se poate lua măsura exmatriculării după prima greşeală, fără alte sancţiuni preliminare. Pentru toate celelalte cazuri de abateri se vor aplica sancţiuni gradate până la măsura radicală a exmatriculării. Acţiunile disciplinare ale conducerii şcolii sunt aplicate în funcţie de gravitatea abaterii, atitudinea elevului şi circumstanţele săvârşirii lor.

Sancţiuni. Printre sancţiunile avute în vedere de conducerea şcolii pot fi şi amenzile.

Recompense pentru Elevi

Comunicarea verbală sau scrisă adresată părinţilor, cu menţionarea faptelor deosebite pentru care elevul este evidenţiat:

• Trimiterea în excursii, tabere;

• Burse sau alte recompense materiale;

• Învoiri speciale;

• Premii, diplome;

• Premiul de onoare al şcolii.

Accesul în instituţie pentru profesori, elevi, părinţi, angajaţi, alte categorii

Accesul în curtea scolii se face pe intrarea principală din strada Paşcani nr. 9A, acesta fiind permis atât cu mijloc de transport cat si pietonal. Intrarea elevilor şi a profesorilor se face pe baza semnelor distinctive de identificare (legitimaţie şi uniformă). Uniforma elevilor conține şi insigna scolii. Accesul vizitatorilor este permis numai pe baza de carte de identitate şi ecuson de vizitator, predat de profesorul de serviciu, cât si de elevul de serviciu, care are obligaţia să noteze în registrul de la poartă numele, prenumele, motivul vizitei şi ora de intrare şi ieşire din scoală în dreptul tuturor vizitatorilor. Accesul în incinta liceului se face printr-o singură intrare, pentru a asigura o mai bună monitorizare a persoanelor care intră în şcoală. Este asigurat un iluminat corespunzător în şcoală şi în curtea şcolii, iar pentru supravegherea liceului pe timp de noapte, siguranța este asigurata de prezenta unui agent de securitate. Accesul părinţilor, al persoanelor străine şi al organelor de îndrumare şi control sunt menţionate în procedurile de acces (vezi anexa). Semnele distinctive liceului sunt steagul liceului cu deviza „Educație pentru caracter”, insigna care conţine sigla scolii şi uniforma şcolară. Semestrial se analizează măsurile întreprinse pentru asigurarea protecţiei copiilor si personalului angajat; se derulează programe sau proiecte de prevenire a violentei în mediul şcolar. La orele de consiliere şi orientare se prezintă teme privind prevenirea agresivităţii şi violenţei.

Lucruri interzise care se încadrează în principiul biblic din 1 Corinteni 6:19.20

Folosirea unor lucruri şi practicarea unor obiceiuri dăunătoare se care încadrează în principiul biblic menţionat anterior, pot determina măsuri disciplinare specifice, în acord cu regulamentele şcolare.

Alte reguli suplimentare

Elevii sunt încurajaţi să ia atitudine la vederea faptelor de indisciplină. Şcoala încurajează un spirit de echipă, fără o atmosferă de suspiciuni şi neîncredere între elevi. Astfel, elevii cu un comportament neregulamentar vor fi confruntaţi şi avertizaţi de colegii lor, în spiritul iubirii şi disciplinei creştine. Dacă se constată că e necesară adăugarea de noi reguli, acestea vor fi adoptate conform legilor şi metodologiilor în vigoare.

Reguli de adresare

Elevii vor aborda întotdeauna maniere politicoase de adresare şi comportament, conform regulii de aur a creştinismului. Nu sunt admise jigniri, un vocabular înjositor, atitudini de ameninţare, intimidare sau dispreţ. Acest principiu are aplicabilitate în afara şcolii, cât şi în spaţiul virtual. Relaţiile, comunicarea şi aspectele conflictuale vor respecta regulile Sfintelor Scripturi (exemplu Evanghelia după Matei, capitolul 18).

Încheiere

Instituţia de învăţământ va avea un mijloc de identificare pentru fiecare elev (legitimaţie, insignă etc.). Uniforma sau un anumit cod de îmbrăcăminte va fi stabilit prin acordul Consiliului Reprezentativ al Părinţilor, Consiliul Consultativ al Elevilor şi aprobat de Consiliul de Administraţie. Acest regulament nu se substituie legislaţiei în vigoare şi metodologiilor aferente (LEN 2011, Metodologii şi ordine aprobate de M.E.N.C.Ș, etc.)

 

Director,                                                                                                                                                             Secretar,

Prof. dr. Constantin POPESCU                                                                                                                    Adriana BĂDIŢĂ

 

Anexe

atribuţiile elevului de serviciu pe şcoală

atribuţiile profesorului de serviciu pe şcoală

regulamentul de funcţionare al Consiliului Elevilor

Regulamentul de capelă 2012

Regulamentul de cămin 2012

Codul de îmbrăcăminte

contract educaţional atenție oferta teologică

model fişă de lichidare acces internet

model ecuson antet

Codul etic

contract laptop

schema de curăţenie

angajament de prietenie creştină

fişa de vacanţa mare

 

Codul Etic al Profesorului la Liceul Teologic Adventist Craiova

Prezentul cod este întocmit în conformitate cu proiectul de Cod Etic subsecvent LEN nr.1/2011 şi se referă la întreg personalul didactic al şcolii. Acest cod se referă la educatoarele, învăţătoarele, institutoarele, profesorii consilieri, profesorii calificaţi sau necalificaţi, adventişti sau neadventişti care predau în Liceul Teologic Adventist, în calitate de titulari/suplinitori/detaşaţi/colaboratori. A fi educator în condiţiile actuale ale învăţământului este o profesie, căreia dascălii i se dedică din pasiune. Deoarece retribuţiile băneşti nu reprezintă eforturile/calitatea didactică, motivaţiile de lucru pentru fişa postului vor fi în primul rând intrinseci. Provocarea de a lucra pentru tineri şi copii are de a face cu cea mai nobilă lucrare încredinţată vreodată muritorilor şi pretinde cei mai buni oameni. A fi profesor în Liceul Teologic Adventist Craiova înseamnă a înţelege principiile referitoare la dragoste şi timp dedicat activităţii educative. Profesorii sunt cele mai influente persoane din şcoală. Dintre toate persoanele care lucrează în şcoală sau în conducerea ei, profesorii au cel mai îndelungat contact cu elevii, de aceea acest cod propune standarde înalte. În activitatea lor, profesorii vor respecta principiul că elevii sunt influenţaţi de ceea ce sunt profesorii mai mult decât de ceea profesorii ştiu, fac sau vorbesc. În acest fel, fiecare dascăl va fi conştient de avantajele şi dezavantajele curriculumului ascuns. Alegerea vestimentației, ţinuta, accesoriile şi atitudinea vor reflecta spiritul şi filosofia creştină a şcolii atât în şcoală, cât şi la activităţile extraşcolare. În calitatea lor de persoane publice, profesorii vor fi atenţi la respectarea principiilor asumate în toate spaţiile informale şi în vacanţele şcolare. Astfel, ne aşteptăm ca într-o şcoală teologică, orice profesor titular să fie interesat în viaţa particulară de studiul personal al Sfintelor Scripturi. Liceul Teologic Adventist Craiova respectă libertatea de conştiinţă şi religie în dreptul fiecărui profesor angajat. Nu sunt acceptate discriminări de natură religioasă. Atribuţiile în şcoală se vor distribui conform criteriului competenţei şi în funcţie de obiectivele operaţionale generale/specifice pentru fiecare an şcolar. Se vor respecta credinţa şi convingerile interioare ale fiecărui profesor, indiferent de apartenenţa sa religioasă. Dascălii vor respecta principiul folosirii timpului în mod eficient. Acest principiu se referă la întârzierile de la activităţile şcolare obligatorii prin contractul de angajare, precum şi la punctualitatea pentru orele de pregătire suplimentară desfăşurate în şcoală, programul de afterschool, transmiterea unor informaţii pentru notele telefonice, atribuţiile aferente membrilor/responsabililor de comisie, dar şi timpului destinat pregătirii lecţiilor, când profesorii lucrează pentru şcoală în propriile cămine. Folosirea telefonului mobil în timpul cursurilor şcolare pentru rezolvarea unor situaţii personale, fără legătură cu activitatea şcolară este incompatibilă cu standardul cerut de lege elevilor (cu excepţia situaţiilor de urgenţă). În timpul recreaţiilor dintre cursuri, profesorii vor folosi timpul într-un mod creativ şi util pentru securitatea şi bunăstarea copiilor şcolii. Relaxarea în pauzele dintre cursuri, împărtăşirea cu experienţa colegilor este necesară şi recomandată. Prezenţa unui dascăl în şcoală în timpul ferestrelor orare nu se limitează la cancelarie. Deoarece dorim să folosim timpul în mod optim sugerăm profesorilor să ofere consultanţă elevilor, să viziteze internatul, să supravegheze anumite activităţi specifice sau să se pregătească pentru performanţe didactice. Preţuirea minutelor şi secundelor face parte din succesul şcolii. Eficienţa maximă la începutul şi sfârşitul cursurilor din sala de clasă, precum şi la început şi sfârşit de semestru este eticheta/emblema/indicatorul calităţii şi dedicării faţă de şcoală. În mod special, profesorii vor contribui prin influenţa şi acţiunile lor la respectarea principiului onestităţii. Nu se vor accepta plagiatul, furtul intelectual, notarea unor referate copiate sau fără bibliografie, copierea temelor, folosirea surselor de inspiraţie la lucrările de evaluare scrisă. În ceea ce priveşte sistemul de notare, profesorii vor manifesta un spirit unitar, conform cu recomandările conducerii şcolii, în condiţiile legii. Acelaşi principiu se aplică la întârzierile elevilor la intrarea în clasă, după ce clopoţelul a sunat. În special vor fi atenţi la lucrul pe grupe, în funcţie de nivelul de pregătire al elevilor şcolii. Practicarea acestui principiu este necesară în mod special, datorită nivelului diferenţiat de pregătire cu care elevii noştri sosesc în şcoală în clasele a IX-a. Un alt motiv pentru care acest principiu are nevoie de o atenţie deosebită este imposibilitatea actuală de a participa la olimpiadele locale, judeţene şi naţionale la toate disciplinele şcolii. Profesorii vor solicita elevilor teme creative, integrative, dintr-o abordare multiperspectivală şi transdisciplinară, care să dezvolte capacitatea de gândire originală a elevului, în conformitate cu noile educaţii. Principiul notării diferenţiate şi a lucrului pe grupe se va aplica atât pentru activitatea din clasă, cât şi pentru temele pentru acasă. Profesorii din Liceul Teologic Adventist Craiova nu vor poseda/folosi /introduce alcool, tutun sau alte substanţe interzise de lege în spaţiile şcolare. Demnitatea profesiei de educator va determina aplicarea tuturor principiilor docimologice. Faptul că elevii şi profesorii se întâlnesc la programe comune în zilele de la sfârşitul săptămânii nu trebuie să diminueze exigenţa sau respectul acordat profesorului şi actului educaţional. Profesorii vor manifesta multă atenţie la recuperarea materiei de predat, în condiţiile specifice ale învoirilor şi activităţii de sfârşit al săptămânii. La începutul şi sfârşitul cursurilor şcolare, profesorii vor participa activ la desfăşurarea scurtelor devoţionale specifice unei şcoli teologice. Prin relaţia elev-profesor şi profesor-profesor se va promova imaginea şi filosofia şcolii, precum şi principiile de educaţie adventistă. Învoirea profesorilor se va face prin cerere scrisă, adresată directorului, după ce cadrul didactic va soluţiona înlocuirea cursurilor cu colegii de catedră, în condiţii amiabile. În nici un caz nu sunt acceptate tratamente diferenţiate aplicate elevilor sau atitudini de tip vendetă. Conflictele profesor-profesor se vor soluţiona conform principiilor creştine învăţate de Mântuitorul. Conflictele profesor-elev se vor rezolva conform reglementărilor legale. Liceul Teologic Adventist promovează înţelegerile amiabile şi acordarea celei de a doua şanse în condiţiile legale. Profesorul angajat al Liceului Teologic Adventist Craiova va manifesta o atitudine pozitivă şi interes faţă de toţi elevii şcolii, indiferent dacă aparţin sau nu clasei/nivelului la care predă. Acest principiu se referă la pauza dintre cursurile şcolare şi la spaţiile în care profesorul este prezent. Etica şcolii se bazează în primul rând pe principiile biblice şi pe principiul afecţiunii dezinteresate faţă de elevi şi colegi. Un principiu de bază este comunicarea cu familia elevului. În funcţie de posibilităţi şi circumstanţe, dascălii sunt încurajaţi să comunice prin mesaje text, apeluri telefonice sau poştă electronică cu familia elevului, în cazuri de indisciplină, rezolvarea unor teme pentru acasă sau situaţia şcolară. Această prevedere se aplică în special profesorilor consilieri şi profesorilor pentru învăţământul primar. Fiecare profesor va fi implicat în creşterea prestigiului unităţii de învăţământ. Relaţia dintre colegi va fi dominată de spiritul echităţii, al slujirii şi altruismului. Acesta se va manifesta în special la întocmirea graficelor pentru serviciile pe şcoală, sau la poartă. În special, profesorii adventişti vor manifesta amabilitate, atenţie şi consideraţie în această privinţă. Relaţiile profesor – părinte, profesor-profesor şi profesor-director sunt reglementate conform normativelor în vigoare. Procedurile pentru încălcarea acestora sunt cele scrise în actele normative. Principiile exprimate în regula de aur, ale renunţării la sine în favoarea aproapelui trebuie practicate într-o şcoală teologică. Elevii şi părinţii acestora au dreptul de a evalua personalul didactic şi de a fi consultaţi în privinţa alegerii învăţătorului şi a profesorului consilier. În discuţia cu profesorii sau cu comisiile şcolii, elevii au dreptul de a fi ascultaţi fără a fi întrerupţi, cu o atitudine plină de interes. Cadrele didactice sunt demne de respect şi atenţie. Se aplică principiul centrării actului educaţional pe elev. Competenţa didactică va fi dublată de politeţe şi amabilitate. Elevii se vor adresa profesorilor folosind pronumele de politeţe. Conversaţiile elev-profesor se vor desfăşura prin respectarea dreptului la opinie şi exprimare. Superioritatea profesorului există doar în ceea ce priveşte informaţia didactică şi vârsta. Astfel, elevii au dreptul să fie ascultaţi şi respectaţi, fără a le zdrobi voinţa. Nu sunt acceptate în nici un fel şi pentru nici o parte insultele, ironiile, agresiunea verbală, ameninţările, lipsa curtoaziei creştine şi violenţa fizică. Cazurile acestea se vor administra de Comisia de Disciplină şi de Consiliul Profesoral. Prezentul codul etic limitează/descurajează întreţinerea conversaţiilor neconstructive /defăimătoare/ jignitoare între profesori şi elevi, în care sunt menţionate nume ale colegilor elevi/dascăli. Educatorii şi profesorii vor respecta standardele privind caracterul confidenţial al anumitor informaţii, documente sau caracterizări. Ei nu vor crea complexe de superioritate sau inferioritate în rândul elevilor, fiind conştienţi de potenţarea apetitului pentru învăţare în cazul unor notări confidenţiale. Ei vor fi înţelepţi în exprimarea publică privind notele şi rezultatele şcolare ale elevilor şi vor încuraja întocmirea unor portofolii ale elevilor. Fiecare profesor va avea un portofoliu al profesorului, care va fi păstrat la secretariat/sala de protocol. Documentele şcolare completate sau întocmite de profesori vor fi păstrate cu grija cuvenită. Nici un profesor nu va părăsi sala de clasă, în cazul în care catalogul şcolar rămâne nesupravegheat de un cadru didactic al şcolii. Liceul Teologic Adventist subliniază exigenţa pentru calitate, respectul, integritatea, imparţialitatea, democraţia şi libertatea religioasă. În conformitate cu aceste principii, profesorii LTA Craiova sunt invitaţi să participe la toate evenimentele majore din viaţa capelei şi şcolii. Sunt interzise meditaţiile cu proprii elevi, contra unor avantaje materiale. Sunt interzise acţiunile de fraudare a examenelor, de strângere a fondurilor pentru examene, traficul de influenţă, agresiunile verbale, jignirile în particular sau public, abuzul de orice fel (emoţional, verbal, fizic, sexual). Orice formă de violenţă va fi semnalizată conducerii şcolii. Profesorii sunt responsabili pentru elevii care părăsesc sala de clasă nesupravegheaţi (ex toaletă, dat afară). Datorită specificului şcolii, cadrele didactice ale Liceului Teologic Adventist Craiova nu sunt încurajate să participe la viaţa sindicală. Prezentul cod etic al profesorului din Liceul Teologic Adventist nu se substituie şi nu poate contravine în nici un fel R.O.I, R.O.F.U.I.P şi legii.

  http://administraresite.edu.ro/index.php/articles/16858 proiect cod etic profesor aprilie 2012.