CONCURS PENTRU OCUPARE POST VACANT

Rezultat final dupa contestatii

Rezultat interviu

Rezultat proba practica

Rezultat proba scrisa

Selectie dosar

CONCURS PENTRU OCUPARE POST VACANT

COMPARTIMENTUL : PERSONAL AUXILIAR

În conformitate cu prevederile HOTĂRÂRII nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată prin H.G. nr. 1027/2014, H.G. 427/2015 şi H.G. 269/2016) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, EMITENT: GUVERNUL , PUBLICATA ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 31 martie 2011, Data intrarii in vigoare : 31 martie 2011,

Liceul Teologic Adventist Craiova, judeţul Dolj, anunţă scoaterea la concurs a unui post de administrator de patrimoniu grad profesional III, pe perioadă nedeterminată, cu  normă întreagă – 40 ore/ săptămână.

Publicarea anunţului  în:

 1. Monitorul Oficial – în data de: .0306.2019.
 2. Ziarul ,,CUVÂNTUL LIBERTĂȚII” , in data de: 03.06.2019
 3. Portalul: posturi.gov.ro.
 4. Site-ul scolii: ltacraiova.ro, în data de: 03.06.2019
 5. Sediul şcolii din Str. Paşcani, nr. 9 A, în data de: 03.06.2019

Concursul va avea loc în data de: 26-27 iunie 2019, ora 09:00, la sediul şcolii, conform calendarului de desfăşurare a concursului.

Termenul de depunere a dosarelor este:  până la data de 14 Iunie 2019, ora 14:00, la secretariatul şcolii.

Relaţii la telefon: 0251433305, 0351414294, la sediul instituţiei, Localitatea : Craiova,

Strada: Paşcani, Nr.9 A, Judeţul Dolj, Cod poştal: 200151

 

            Condiţii generale:

a ) să deţină cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c) să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

e) cu stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) să nu fi fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibil/ă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale de administrator de patrimoniu grad profesional III:

 • studii superioare cu diplomă de licență profil inginerie, economic;
 • vechime: minimum 1 an în specialitate/domeniu conex
 • abilităţi de relaţionare – comunicare cu întreg personalul unităţii de învăţământ, de coordonare a echipelor;
 • capacitate de gestionare a timpului și priorităților;
 • disponibilitate de program flexibil;
 • cunoștințe de operare PC Microsoft Word, Excel, licitații SEAP.
 • răspunde de inventarul încredinţat;
 • spirit organizatoric;
 • efectuează şi alte sarcini trasate de către conducere, în limita capacităţii sale fizice şi intelectuale şi a programului de lucru;
 • cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă;
 • cunoştinţe în domeniul SSM şi PSI;
 • aviz scris din partea Conferinţei Oltenia a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea.

Etapele şi probele de concurs:

ETAPA I. Înscrierea şi selecţia dosarelor de înscriere.

ETAPA a II-a. Proba scrisă – la sediul şcolii, conform calendarului de desfăşurare a concursului.

ETAPA a III-a. Proba practică și interviul – la sediul şcolii, conform calendarului de desfăşurare a concursului.

Pentru probele concursului, punctajele se stabilesc după cum urmează:

a) pentru proba scrisă, punctajul este de maximum 100 de puncte;

b) pentru proba practică, punctajul este de maximum 100 de puncte;

c) pentru interviu, punctajul este de maximum 100 de puncte.

Candidații trebuie să obțină minim 60 de puncte la fiecare probă.

Prezenţa la  următoarea etapă se poate face numai dacă candidatul este admis la etapa precedentă [art.18(3 ), SECŢIUNEA1, CAP.II  din H.G. nr. 286/ 23.03.2011 (*actualizat*)].

Punctajul final se calculează ca media aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă, proba practică şi interviu. Se consideră admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj.

Dosarul de concurs:

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. Cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului Liceului Teologic Adventist .
 2. Copia actului de identitate sau orice al document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz.
 3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului.
 4. Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/ sau în specialitatea studiilor, în copie.
 5. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.

Notă: candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

 1. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.

Notă: Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

 1. Curriculum vitae .
 2. Aviz scris din partea Conferinţei Oltenia a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea.

 

Actele prevăzute de la nr.crt.2 până la nr. crt.4 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

În cazul în care, ulterior publicării anunţului, posturile vor fi blocate printr-un act normativ, concursul se suspendă.

 

Tematica concursului

 1. Organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar, personalul unităților de învățământ, răspunderea disciplinară a personalului;
 2. Atribuţiile principale ale gestionarului.
 3. Condiţii privind angajarea gestionarilor.
 4. Garanţia în numerar ( conf. Legii 22/18.11.1969 ).
 5. Consultarea şi participarea lucrătorilor la discuţiile privind securitatea şi sănătatea în muncă.
 6. Instruirea lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă.
 7. Obligaţiile lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă.
 8. Evenimente (comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor privind securitatea şi sănătatea în muncă).
 9. Infracţiuni, contravenţii privind securitatea şi sănătatea în muncă.
 10. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă (conf. Codului Muncii).
 11. Răspunderea patrimonială conf. Codului Muncii.
 12. Dispoziții generale, obligații privind apărarea împotriva incendiilor;
 13. Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
 14. Răspunderea penală şi civilă a gestionarului (cazuri şi măsuri).
 15. Drepturi si obligatii în legătura cu primirea, păstrarea si eliberarea bunurilor materiale.
 16. Predarea-primirea gestiunii de bunuri materiale.
 17. Prevederi legale privind controlul managerial intern
 18. Reglementari legale privind achiziţiile publice
 19. Cunoștințe avansate de operare Microsoft Office Excel și Word (calcul tabelar, întocmire grafice, editarea texte) și să aibă cunoștințe de utilizare e-mail.

 

BIBLIOGRAFIA concursului de ocupare a postului de administartor de patrimoniu:

 1. LEGEA nr.22/1969, modificata si completata prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările si completările ulterioare;
 2. Legea 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordinul 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;
 4. Ordinul 976/1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind pruducția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor.
 5. HG nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
 6. M.F.P nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 7. Ordin Administrație Publică nr.600/2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
 8. LEGEA nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările si completările ulterioare;
 9. ORDIN nr. 5079 / 2016 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;
 10. LEGEA nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările si completările ulterioare;
 11. LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si completările ulterioare;
 12. LEGEA nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările si completările ulterioare – secțiunea VI .

 

Calendarul de desfăşurare a concursului de ocupare a postului  de 

administrator de patrimoniu grad profesional III

Nr.Crt. Etapa de concurs Data / perioada Ora Locaţia Observații
1 Publicarea anunțului 03.06.2019   Avizierul liceului, M.O, Cuvântul Libertății  
2 Depunerea dosarelor candidaţilor 03.06.2019- 14.06.2019 9,00 – 14,00 Secretariatul liceului  
3 Selecţia dosarelor 18.06.2019 9,00 – 13,00    
4 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 19.06.2019 14,00 Avizierul liceului  
5 Depunerea contestaţiilor 19.06.2019 14,00 – 16,00 Secretariatul liceului  
6 Afişarea rezultatelor  după contestaţii 20.06.2019 14,00 Avizierul liceului  
7 Proba scrisă 26.06.2019 9,00 Laboratorul de informatică  
8 Afişarea rezultatelor de la proba scrisă 26.06.2019 13,00 Avizierul liceului  
9 Depunerea contestaţiilor în urma susţinerii probei scrise 26.06.2019 13,30 – 15,30 Secretariatul liceului  
10 Afişarea rezultatelor contestaţiilor 26.06.2019 17,00 Avizierul liceului  
11 Susţinerea probei practice 27.06.2019

9,00

Laboratorul de informatică  
11 Susţinerea interviului 27.06.2019 11,00 Sala de consiliu  
12 Afişarea rezultatelor după susţinerea probei practice și a interviului 27.06.2019 14,00 Avizierul liceului  
13 Depunerea contestaţiilor în urma susţinerii probei practice 27.06.2019 14,30 – 16,00 Secretariatul liceului  
14 Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor 28.06.2019 12,00 Avizierul liceului  
15 Afişarea rezultatelor finale 28.06.2019 14,00 Avizierul liceului  

Relaţii suplimentare la sediul Liceului Teologic Adventist Craiova,

Str. Paşcani, nr. 9 A, municipiul Craiova, judeţul Dolj, telefon : 0251433305, 0351414294

AFIŞAT AZI, 03 iunie 2019

 

PREȘEDINTE COMISIE CONCURS,

Prof.Filip Dumitru Florin

 

 

 

FIŞA CADRU

A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR

DE  ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU GRAD PROFESIONAL III

 

            În temeiul Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a salariaţilor cu numărul ………, de  ………………………., se încheie astăzi, ………….,  prezenta fişă a postului.

Numele şi prenumele: ……………………………………….

Specialitatea: ……………………….

Denumirea postului: ADMINISTRATOR PATRIMONIU

Decizia de numire: ……………………………………..

Încadrarea: ADMINISTRATOR PATRIMONIU  CU STUDII SUPERIOARE

Cerinţe:

 • Studii: SUPERIOARE
 • studii specifice postului: CURSURI DE PERFECŢIONARE ÎN DOMENIU
 • vechime: MINIM 1 AN ÎN SPECIALITATE

Relaţii profesionale:

 • ierarhice de subordonare: director, director adjunct;
 • de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ;
 • de reprezentare a unităţii şcolare.
 1. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI
 2. PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR

1.1. Elaborarea documentelor de proiectare a activităţii conform specificului postului.
1.2. Realizarea planificării activităţii de distribuire a materialelor şi accesoriilor necesare desfăşurării activităţii personalului din unitatea de învăţământ.
1.3. Elaborarea graficelor de activitate pentru personalul de îngrijire şi pază din unitatea de învăţământ.
1.4. Elaborarea tematicii şi a graficului de control ale activităţii personalului din subordine.

 1. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR 
  2.1. Identificarea soluţiilor optime, prin consultare cu conducerea unităţii, pentru toate problemele ce revin sectorului administrativ.
  a) Întocmeşte planul de activităţi a compartimentului şi îl prezintă spre aprobare conducerii unităţii, în care cuprinde sarcinile fiecărui angajat, programul de lucru şi modul cum evaluează activitatea acestora ( indicatori de performanţă);
  b) Monitorizează permanent îndeplinirea exemplară a sarcinilor personalului din subordine, conform criteriilor de evaluare prevăzute în fişa postului;
  c) Se preocupă pentru asigurarea condiţiilor optime de muncă a salariaţilor din subordine, a materialelor de curăţenie necesare şi de protecţie a muncii;
  d) Se asigură că la fiecare loc de muncă, nu există condiţii vătămătoare sau periculoase, care să aducă atingere sănătăţii subordonaţilor;
  e) Este preocupat permanent de folosirea judicioasă şi economică a materialelor de întreţinere şi curăţenie, a energiei electrice şi termice, aspecte ce se vor regăsi în planul de activităţi anuale;
  f) Pregăteşte cu personalul din subordine, localul şcolii pentru începerea anului şcolar în cele mai bune condiţii, se asigură că există curăţenie atât în spaţiile interioare, cât şi în grădina şi curtea şcolii;
  g) Prin personalul propriu, participă la înlăturarea comportamentului neadecvat al elevilor, informează conducerea şcolii sau profesorul de serviciu dacă sunt elevi care fumează în grupurile sanitare, pe culoarele şcolii sau în alte spaţii, precum şi alte abateri de la disciplina şcolii;
  h) În cazul condiţiilor meteo deosebite, are obligaţia de a degaja căile de acces în unitate şi în incinta acesteia;
  i) asigură baza materială pentru buna desfăşurare a examenelor naţionale precum şi a altor activităţi la nivelul unităţii şcolare;
  j) Răspunde de prezenţa personalului la timp în şcoală şi solicită conducerii şcolii învoiri pentru subordonaţi sau propune graficul cu planificare în CO în funcţie de nevoile şcolii.

2.2. Organizarea şi gestionarea bazei materiale a unităţii de învăţământ.
a) Administrează judicios şi responsabil patrimoniul şcolii, se preocupă permanent de revizii tehnice şi reparaţii la instalaţiile sanitare, mobilier, recuperarea pagubelor provocate de elevi;
b) În limita dotărilor şi pregătirii profesionale a personalului, se va preocupa de repararea mobilierului, a uşilor şi dotărilor sălilor de clasă şi laboratoare.
c) Propune conducerii şcolii efectuarea periodică a lucrărilor de reparaţii, igienizare şi modernizare.
d) Membru al Comisiei de recepţie a valorilor de orice fel achiziţionate de şcoală.

2.3. Elaborarea documentaţiei necesare, conform normelor în vigoare, pentru realizarea de achiziţii publice în vederea dezvoltării bazei tehnico – materiale a unităţii de învăţământ.
a) În calitate de membru al comisiei de analiza ofertelor şi licitaţiilor, va promova calitatea, exigenţa şi respectarea cantităţilor de lucrări ce se vor contracta. Reprezintă conducerea şcolii la aceste activităţi şi se asigură că firmele contractante îşi respectă prevederile calitative în execuţia lucrărilor.
b) Este membru în Comisia de licitaţie/ ofertare.

2.4. Înregistrarea întregului inventar mobil şi imobil al unităţii de învăţământ în registrul inventar al acesteia şi în evidenţele contabile.
a) Răspunde de inventarul unităţii;
b) La sosirea în unitate a bunurilor, are obligaţia de a le înregistra în ordine cronologică, funcţie de documentele de primire;
c) Întocmeşte Nota de Intrare şi Recepţie pe care o predă serviciului Contabilitate;
d) Eliberează bunurile primite pe baza Bonului de consum compartimentelor şi persoanelor desemnate de director;
e) Înregistrează în Registrul numerelor de inventar mijloacele fixe şi inscripţionează numărul de inventar, pe acestea;
f) Separat, ţine evidenţa obiectelor de inventar în folosinţă ;
g) La sfârşitul fiecărui an calendaristic (şi ori de câte ori intervine o schimbare) efectuează inventarierea faptică a patrimoniului împreună cu Comisia constituită la nivelul unităţii prin decizie internă şi centralizează propunerile de scoatere din uz a obiectelor cu termen de păstrare expirat;
h) Este membru al comisiei de casare şi declasare a bunurilor.

2.5. Asigurarea îndeplinirii formelor legale privind schimbarea destinaţiei bunurilor ce aparţin unităţii de învăţământ
a) Are obligaţia de a întocmi, în termen de 24 ore, procese verbale de custodie pentru bunurile care sunt solicitate în afara unităţii şcolare, având evidenţa la zi a acestor bunuri;
b) În momentul în care intervine o schimbare în inventar are obligaţia de a întocmi noul inventar care va purta data la care s-a produs schimbarea.

2.6. Recuperarea / remedierea pagubelor materiale, de orice fel, aflate în patrimoniul şcolii.
a) Este responsabil cu securitatea clădirii şi a patrimoniului;
b) Controlează permanent sursele generatoare de incendii şi asigură dotările necesare pentru a preîntâmpina asemenea evenimente;
c) Colaborează cu profesorii diriginţi şi profesorul de serviciu pentru recuperarea pagubelor provocate de elevi ( întrerupătoare, geamuri, table, uşi, mobilier, etc).

 1. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE
  3.1. Asigurarea condiţiilor de relaţionare eficientă cu întregul personal al unităţii de învăţământ.
  3.2. Promovarea unui compartiment asertiv în relaţiile cu personalul unităţii de învăţământ.
  3.3. Asigurarea comunicării cu factorii ierarhici superiori, familia, partenerii economici şi sociali.
 2. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE
  4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.
  4.2. Participă la stagii de formare / cursuri de perfecţionare, etc.
  4.3. Aplicarea în activitatea curentă a cunoştinţelor / abilităţilor / competenţelor dobândite prin formare continuă / perfecţionare.
 3. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE
  5.1. Promovarea sistemului de valori al unităţii la nivelul comunităţii.
  5.2. Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor sociale.
  5.3. Participarea şi implicarea în procesul decizional în cadrul instituţiei şi la elaborarea şi implementarea proiectului instituţional.
  5.4. Iniţierea şi derularea proiectelor şi parteneriatelor.
  5.5. Atragerea de sponsori în vederea dezvoltării bazei materiale a unităţii.
 4. ALTE ATRIBUŢII

În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, precum şi să respecte normele, procedurile de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legii:

a) Răspunde de prelucrarea periodică a salariaţilor, a normelor de securitate şi protecţia muncii şi simulează comportamentul salariaţilor la locul de muncă, în caz de calamităţi sau situaţii de urgenţă, conform procedurilor elaborate de conducerea şcolii.
b) Membru al Comisiei de Casare;
c) Membru al Comisiei de recepţie a valorilor de orice fel achiziţionate de şcoală;
d) Membru al Comisiei de securitate şi sănătate în şcoală, de prevenire şi stingere a incendiilor şi de apărare împotriva dezastrelor;
e) Membru al Comisiei pentru  gestionarea şi distribuirea manualelor;

f) Membru al Comisiei pentru aplicarea programului Laptele, cornul şi fructele ;
f) Membru al Comisiei de arhivare a documentelor şi înregistrărilor.

Răspunderea disciplinară:

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului şi / sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii.

Director,

Prof.Filip Dumitru Florin

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *